V Ogólnopolski Konkurs
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” – 2016 r.

Ogłoszenie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”– 2016 r.

Ruszyła V edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Organizatorzy: 

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ”

I. Organizatorzy Konkursu:

II. Patronaty i instytucje wspierające:

Patronat medialny:

III. Cele Konkursu:

 • Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2016).
 • Upowszechnianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
 • Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
 • Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.
 • Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

IV. Kategorie prac

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:

 1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
 2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych. (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
 3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie szkół gimnazjalnych
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

V. Kryteria oceniania

 • Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
 • Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
 • Poprawność językowa.
 • Estetyka pracy.
 • Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
 • Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikują pracę.
 • W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.

VI. Parametry prac konkursowych:

 • Prace pisemne w kategorii szkół gimnazjalnych powinny zawierać 2-5 stron tekstu formatu A4. Prace pisemne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych powinny zawierać 3-7 stron tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1;
 • przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
 • Prace multimedialne: prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 30 slajdów, a filmy nie mogą być dłuższe niż 5 min.
 • Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie pracy przesyłką pocztową.
 • Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Konkurs Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Dodatkowo każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym albo na płycie CD albo na odwrocie pracy plastycznej w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem telefonu).
 • Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych. (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu).

VII. Przebieg Konkursu:


I etap – prace konkursowe przyjmowane są w jednym z 4 regionów:

 • Lublin – województwa: lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie;
  adres: Gimnazjum nr 19 w Lublinie, ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin, tel.: 691-018-871;
 • Poznań – województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, dolnośląskie;
  adres: Związek Żołnierzy NSZ Okręg Wielkopolski, ul. J.H. Dąbrowskiego 3/2, 60-838 Poznań, tel.: 501-479-404;
 • Szczecin – województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie;
  adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. Kaszubska 20/3, 70-402 Szczecin, tel.: 601-856-738;
 • Kraków – województwa: małopolskie, podkarpackie, opolskie, śląskie;
  adres: Fundacja „Prosto z mostu”, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków, tel.: 533-514-185.

Podsumowanie etapów regionalnych i wręczenie nagród odbędzie się w okolicach dnia 1 marca 2016 roku. Komisje konkursowe I etapu regionalnego typują do finału ogólnopolskiego najlepsze prace z każdej kategorii.

II etap 

uroczyste podsumowanie Konkursu ogólnopolskiego, wyłonienie najlepszych prac nominowanych do finału w konkursach regionalnych i wręczenie nagród odbędzie się w Lublinie w okolicach dnia 4 kwietnia 2016 roku. Kontakt: 691-018-871.

VIII. Harmonogram Konkursu:

 1. Prace konkursowe w I etapie konkursów regionalnych należy przesyłać do 22 stycznia 2016 roku na adresy organizatorów regionalnych w zależności od województwa w jakim znajduje się szkoła. W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Wyniki Konkursu – etapów regionalnych będą ogłoszone 20 lutego 2016 roku na stronie konkursu: http://localhost/konkursbakap. Na stronie konkursu będzie zamieszczona informacja o miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród.
 3. Podsumowanie I etapu Konkursu regionalnego, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w okolicach 1 marca 2016 roku, kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 4. Podsumowanie II etapu Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom etapu ogólnopolskiego odbędzie się w okolicach dnia 4 kwietnia 2016 roku w Lublinie.

IX. Jury

 1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele IPN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich, przedstawiciele organizatorów, pracownicy uczelni wyższych.
 2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.

X. Nagrody:

 1. W każdej z dwóch kategorii wiekowych i trzech kategorii tematycznych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III. Nie ma nagród specjalnych.
 2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
 3. Współorganizatorzy i związki kombatanckie mogą wyróżnić najlepsze prace np. za prace związane z Kresami Wschodnimi lub dotyczące dowódców NSZ/NZW.
 4. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe m.in. sprzęt elektroniczny i książki historyczne.
 5. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.

XI. Zasady uczestnictwa:

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 3. Konkurs ma charakter jawny.
 4. Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać udziału w Konkursie.
 5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
 6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
 7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
 8. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, adres: ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin, nr KRS: 0000446435.
 9. Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej treści i pamiątki rodzinne zostaną przekazane przez organizatorów Konkursu do archiwum IPN.

XII. Polecana bibliografia i strony internetowe związane z tematem Konkursu:

 • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2007.
 • Bechta Mariusz, Jata ’44. Obozy szkoleniowe NSZ i AK w lasach łukowskich w czasie II wojny światowej, wyd. Arte, 2011.
 • Bechta Mariusz, Leszek Żebrowski, NSZ na Podlasiu w walce systemem komunistycznym w latach 1944-1952, wyd. ZŻNSZ, Siedlce 1998.
 • Chodakiewicz Marek Jan, Narodowe Siły Zbrojne: „Ząb” przeciw dwu wrogom, Warszawa 1999.
 • Kopiński Jarosław, Konspiracja akowska i poakowska na terenie Inspektoratu Rejonowego „Radzyń Podlaski” w latach 1944-1956, Biała Podlaska 1998.
 • Malinowski Jerzy Cezary, Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (1945-1956), 1995.
 • Pietrzak Leszek, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy AK 1944-1956, 2011.
 • Sierchuła Rafał, Historia człowiek myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948), wyd. IPN, Poznań 2013.
 • W marszu i boju. Z walk i przeżyć partyzanckich żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, reprint wyd. z 1948.
 • Wnuk Rafał, Konspiracja akowska i poakowska na Zamojszczyźnie od lipca 1944 do 1956, Lublin 1993.
 • Wnuk Rafał, Lubelski Okręg AK, DSZ i WiN 1944-1947, Warszawa 2000.
 • Woźniczka Zygmunt, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945-1952, Warszawa 1992.
 • Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2010.
 • Zaplute karły reakcji. Podziemie niepodległościowe 1944-1956, album, wyd. IPN, Lublin 2008.
 • Żebrowski Leszek, Brygada Świętokrzyska NSZ w fotografiach i dokumentach, Warszawa 2014.
 • Żebrowski Leszek, Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1–3, Warszawa 1994-1996.
 • Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, red. Grzegorz Wąsowski i Leszek Żebrowski, Warszawa
 • ipn.gov.pl
 • nsz.com.pl
 • http://brygadaswietokrzyska.pl
 • http://podziemiezbrojne.blox.pl
 • http://www.zaporczycy.pl

Można wykorzystywać dostępne zdjęcia, grafiki i muzykę ze strony nsz.com.pl i twardzijakstal.pl a z pozostałych stron po wyrażeniu zgody przez ich redaktorów.

Wszelkie ogłoszenia dotyczące Konkursu będą umieszczane na stronie www.konkurswykleci.pl oraz na stronach organizatorów.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.:  691-018-871.

Skip to content

Dołącz do naszego newslettera

Jeżeli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach, na temat Konkursu, zapisz się do naszego newslettera.